ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Borsowski és Társai Kft.

Adószám: 13167826-2-43

Székhely: 1119 Budapest Rátz László utca 36.

Bemutatóterem: 1117 Budapest, Alíz utca 6/b
( Inter ajtó)

Jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Borsowski és Társai Kft. (a továbbiakban, mint Vállalkozás) és Megrendelő (a továbbiakban, mint Fogyasztó),(a továbbiakban Vállalkozás és Fogyasztó együttesen: Felek)közötti szerződéses jogviszonyt Eladó által forgalmazott beltéri ajtókra, tolóajtókra, kiegészítőkre, kilincsekre és lamináltpadlókra vonatkozóan. Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi Fogyasztó és Vállalkozás általkötött minden ajánlatnak, megrendelésnek és vállalkozási szerződésnek. A megrendelés a Vállalkozás által történtvisszaigazolása illetve a szerződés aláírása egyben jelen ÁSZF-ben foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

1.              Árajánlat és megrendelés

1.1.         Vállalkozás vállalja, hogy Fogyasztó e-mailben vagy személyesen történt megkeresése alapján és Fogyasztó általmeghatározott műszaki tartalomra árajánlatot készít, amelyet Fogyasztó részére elektronikusan vagy személyesen eljuttat.

1.2.         Az árajánlat a Fogyasztó által megjelölt típusra vonatkozóan készül el, amely tartalmazza a meghatározotttermékeket és igény szerint a kiszállítási költségeket, illetve a beépítési költségeket is. Amennyiben Vállalkozás a Fogyasztóáltal megjelölt típusokat nem tudja beárazni műszaki tartalom, méretezések hiánya miatt, abban az esetben VállalkozásFogyasztóval egyeztetett termékre ad árajánlatot. Az egyeztetés telefonon vagy e-mailben történik.

1.3.         Vállalkozás árajánlata a kiállítástól számított 30 napig és amennyiben az árajánlat összege nem forintban lettmeghatározva, az MNB által közzétett deviza közép árfolyamon érvényes.

1.4.         Vállalkozás által megküldött árajánlat, minden esetben részletesen tartalmazza a típust, színt, kiegészítőket illetve a beépítési falnyílás méreteket, amely tételesen a megrendelő lapon van feltüntetve. Fogyasztó tudomásul veszi, hogyVállalkozás termékei PN lengyel és SK szlovák szabvány szerint készülnek, ezért Vállalkozás a termékek beépíthetőségérőlszemélyes műszaki konzultáción tájékoztatja Fogyasztót.

1.5.         Fogyasztó az ajánlat elfogadását kizárólag írásban teheti meg, amely e-mailben vagy személyesen történhet meg. A megrendelő lap aláírása tartalmazza a jelen általános szerződési feltételek megrendelő általi elfogadását. Az írásbelimegrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletrejogosult cégszerű aláírásával érvényes.

1.6.         Fogyasztó a Megrendelés aláírásával elismeri, hogy Vállalkozás a megrendelő lapon feltüntetett termékekkel ésazok beépíthetőségéről részletes tájékoztatást kért, amelyet Vállalkozás át is adott.

1.7.         Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az aláírt megrendelést követő 1 napon belül van joga írásban a gyártásba leadotttermékek műszaki tartalmán változtatni. Amennyiben Fogyasztó módosítása 1 napon túl kerül írásban Vállalkozáshoz, abbanaz esetben Fogyasztó tudomásul veszi, hogy új megrendelést köteles leadni és a felmerülő többlet költségeket Vállalkozásrészére megtéríti.

1.8.         A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Borsowski és Társa Kft. által üzemeltetett www.interajto.hu weboldalon megjelenített képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek. A Fogyasztónak lehetősége van a termékeket a bemutatóteremben kiállított vagy prospektusok segítségével kiválasztani.

2.         Helyszíni felmérés

2.1.      Amennyiben Fogyasztó az általa megadott műszaki specifikáció alapján az árajánlatot elfogadta és Vállalkozástól a termékeket szeretné megrendelni, abban az esetben lehetősége van helyszíni felmérést kérni a termékek pontosbeépíthetőségének céljából. Vállalkozás a helyszíni felmérést a Fogyasztóval egyeztetett időpontban végzi el. A helyszínifelmérésnek esetenként költségei lehetnek, amelyet Fogyasztó Vállalkozás részére fizet meg.

2.2.      A helyszíni felmérési költségei, amely a felméréskor fizetendő!
Budapest – felmérési díj 3 ajtóig: 7.000.- Ft+ÁFA
Budapest – felmérési díj 3 ajtó feletti megrendelés esetén a megrendelési összegből levonjuk!
Budapest területén kívül: Egyedileg megállapított összeg

2.3.      A felmérési díj minden esetben a helyszínen, készpénzben fizetendő.

2.4.      Amennyiben Fogyasztó a felmérést megrendelés hiányában kéri, abban az esetben a fenti díjazások lépnek érvénybe. A megrendelési mennyiség, amennyiben eléri az ingyenes felmérési díjat, abban az esetben Vállalkozás a későbbi létrejöttmegrendelésből levonja.

2.5.      Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség vagy azt a Fogyasztó nem igényli a Megrendelés mellékeltét azVállalkozás által a Fogyasztó által szolgáltatott adatok alapján készített ajánlat képezi. Ebben az esetben az adatokmegfelelőségéért Vállalkozást felelősség nem terheli.

3.              Beépítés feltétele

3.1.      Amennyiben Fogyasztó a termékek beépítését, lerakását is igényli, abban az esetben Vállalkozás árajánlatot ad a munka elvégzésére.

3.2.      Az árajánlatban szereplő beépítési egységárak kizárólag a kialakított falnyílásba történő egyszeri beépítésttartalmazzák.

3.3.      Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Vállalkozás által jelzett szabad falnyílásokat ki kell alakítsa annak beépíthetőségemiatt.

3.4.      A beépítési munkálatok az Vállalkozás és Fogyasztó által egyeztetett időpontban történik meg, amely nem azonos a termékek szállítási határidejével.

3.5.      Fogyasztó köteles a helyszínen a tiszta és szabad munkaterületet biztosítani.

3.6.      Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a munkaterületre való felvonulás nem egyenlő a megrendelő lapon jelzett szállításihatáridővel.

3.7.      Vállalkozásnak jogában áll a kivitelezési munkálatokat alvállalkozók bevonásával elvégeztetni, akikért, mint sajátjukért felel.

3.8.      Amennyiben Fogyasztó nem igényli a termékek beépítését, installálását, abban az esetben Vállalkozást a termékekbeépítéséből fakadó esetleges hibák, problémák a továbbiakban semmilyen jogi kötelezettséggel nem terhelik.

3.9.      A beépítési díj minden esetben a munka elvégzése után a helyszínen készpénzben történik, egyéb fizetési módralehetőség nincsen.

3.10.      A munkálatokat Fogyasztó minden esetben írásban veszi át, amelyről átvételi jegyzőkönyv készül.

4.         Megrendelés menete

4.1.      Fogyasztó a megrendelő lap aláírásával elismeri, hogy a megrendelt termékek anyag összegének 40-50%-átkészpénzben vagy előre utalással teljesíti Vállalkozó részére.

5.         Fizetési feltételek

5.1.      Készpénzfizetés esetén Vállalkozás Fogyasztó részére előleg számlát állít ki, amely alapján Fogyasztó az összegetbefizeti.

5.2.      Banki átutalás esetén Vállalkozás díjbekérőt vagy előleg számlát állít ki, amely alapján Fogyasztó az előleg befizetéstteljesíteni tudja. Az átutalásos fizetés esetén az Vállalkozás számláján történő jóváírás után Vállalkozás az előlegszámlátpostai úton juttatja el Fogyasztó részére.

5.3.      Fogyasztó köteles a megrendelő lap aláírása után az előleget a fentieknek megfelelően 3 munkanapon belülmegfizetni. Amennyiben Fogyasztó a befizetést nem végzi el, Vállalkozásnak jogában áll fizetési felszólítást küldeni. Amennyiben a fizetési felszólítást követő 3. napon sem történik meg a teljesítés, Vállalkozásnak jogában áll a Megrendeléstől elállni.

6. Szállítási határidők

6.1.         Vállalkozás vállalja, hogy a Fogyasztó részére az aláírt megrendelő lap és befizetett előleg után a Megrendelői lapon jelzett termékeket Vállalkozás mindenkori raktárába 4-7 héten belül leszállítja. A szállítási határidő nem arányos a vállalt beépítési munkálatok megkezdésének határidejével.

6.2.         Vállalkozásnak jogában áll a fenti határidőket előteljesíteni.

6.3.         Vállalkozás késedelmes teljesítése esetén a vállalt 4-6 héten túl történő szállítás esetén Fogyasztónak joga van a megrendelt termékekre árengedményt kérni, amely a megrendelési összegnek maximum 10%-a lehet.

6.4.         Vállalkozás a beérkezett termékek raktári átvételéről Fogyasztót írásban e-mailen, telefonon vagy SMS-ben értesíti.

6.5.         Amennyiben Fogyasztó a kiértesítéstől számított 10 napon belül a termékek átvételét nem teszi meg, abban azesetben Vállalkozásnak raktározási költséget van joga felszámítani, amelynek mértéke 2.000 Ft + ÁFA/nap. Amennyiben a Fogyasztó a készterméket az értesítéstől számított további 10 napon belül sem szállítja el, a Vállalkozás azzal szabadonrendelkezhet, és a 11. naptól kezdődően továbbértékesítheti a Terméket akkor is, ha a Fogyasztó a Megrendelés értékétmaradéktalanul megfizette.

6.6.         Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás raktár területén a mindenkori raktári nyitva tartási időn belül tudja a termékeket átvenni. Vállalkozás és Fogyasztó az átvétel időpontjáról előre egyeztetnek.

6.7.         Fogyasztó amennyiben Vállalkozástól kiszállítást is megrendelt, abban az esetben a kiszállítás időpontját előre     egyeztetik. A helyszínre szállítási határidő nem azonos a vállalt szállítási határidővel.

6.8.         Fogyasztó a megrendelt kiszállítási költséget minden esetben a helyszínen készpénzben fizeti meg.

7.              Teljesítés

7.1.         Vállalkozás köteles Fogyasztót a teljesítés időpontjáról írásban (e-mail) vagy telefonon értesíteni.

7.2.         A termék átadásának feltétele a megrendelt terméknek, beépítés esetén a beépítési díj fennmaradó részénekhiánytalan pénzügyi rendezése.

7.3.         Fogyasztó a megrendelt terméknek, beépítés esetén a beépítési díjfizetési kötelezettségének maradéktalanteljesítéséig nem tarthat igényt a termék átadására, annak tulajdonjoga a Vállalkozást illeti.

7.4.         A teljesítés helye minden esetben a Vállalkozás mindenkori raktára: 2045 Törökbálint DEPO ( EUROLINE Kft. raktár)

7.5.         Fogyasztó vagy meghatalmazottja köteles a teljesítés helyén az előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állni. Árukiadás hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30-15.00-ig, pénteken 7.30-12.00-ig történik.

7.6.         Vállalkozás a termék(ek)et kizárólag a Fogyasztónak vagy az általa írásban meghatalmazott személy(ek)nek adjaát. Magánszemély megrendelő esetén a meghatalmazás érvényességének feltétele, a Vállalkozás előzetes értesítésetovábbá, hogy a meghatalmazást két tanú olvasható azonosítási adatokkal aláírja.

7.7.         Fogyasztó és Vállalkozás kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozás telephelyén mennyiségi ésteljességi vizsgálatot tart. Vállalkozás a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el. Az átvételt követően a Vállalkozás akkor felel a látható minőségi hibákért, ha a Fogyasztó igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzőenkeletkeztek.

7.8.         Vállalkozás a fogyasztói minőségi kifogásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül a kifogás kivizsgálására szakembert küld Fogyasztó telephelyére. Felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi hiányokért, felületi sérülésekért Vállalkozás csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha azok az Átadási jegyzőkönyvbenrögzítésre kerülnek.

7.9.         Amennyiben Fogyasztó minőségi kifogása megalapozott, Vállalkozás legfeljebb 60 napon belül, Fogyasztóvalegyeztetett módon gondoskodik a hiba kijavításáról. Ha a hiba önállóan beszerzendő termék beszállítását igényli, a teljesítési időt meghosszabbíthatja a beszállítás időtartamával.

7.10.      Vállalkozás késedelmes teljesítése esetén Fogyasztó, amennyiben ezzel okozati összefüggésben igazolt káraimerülnek fel, azok megtérítésére tarthat igényt, mely igényét írásban köteles Vállalkozásnak bejelenteni.

7.11.      Amennyiben Fogyasztó minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, Fogyasztó köteles Vállalkozás azon költségeitmegtéríteni, melyek a minőségi kifogás kivizsgálásával kapcsolatban felmerültek.

7.12.      Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagyegyéb elháríthatatlan ok miatt a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben foglalt általános teljesítési határidőhöz képest további 45 naponbelül sem tudja a Megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről a Fogyasztót Vállalkozás értesítette, úgy a Fogyasztójogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a Vállalkozás köteles a Fogyasztónak a megfizetett vételár előleget visszafizetniaz elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.

8.    Szavatosság
8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Vállalkozás hibás teljesítése esetén a hibás teljesítés tényről jegyzőkönyv, fotó készül.

8.1.2. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a termék rejtett hibája esetén, a szállítólevél aláírásával egyértelműen elismerte, hogy az átvett termék mind minőségében, mind mennyiségben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak.

8.1.3. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alattérvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

8.1.4. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidőalatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.5. Fogyasztóválasztása szerintkérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó általválasztott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalantöbbletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti azellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mássalkijavíttathatja vagyvégső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

8.1.6. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztóköteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.1.7. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számítottkettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.

8.1.8. Fogyasztó közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.9. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közléséntúl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Vállalkozótól vásárolta (számla vagy a számlamásolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmetmegdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó általtámasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztóköteles bizonyítani, hogy az által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogot vagytermékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése eseténazonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szembenérvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termékhibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségikövetelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. A hatályos jogszabály értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belülérvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kelltekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.7. Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

8.2.8. A Gyártó vagy a Vállalkozás kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
–  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
–  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
–  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9. A Gyártónak, Vállalkozásnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.  Jótállás

9.1.  Az Vállalkozás az általa forgalmazott Termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégekáltal vállalt, a megrendelés időpontjában, érvényben lévő jótállási feltételeket biztosítja, mely feltételekről az Vállalkozás a Fogyasztót a Megrendelés leadását megelőzően részletesen tájékoztatja. A jótállási jegy minden esetben a Termékátadásával egy időben átadásra kerül a Megrendelő részére lengyel nyelven, melynek magyar nyelvű fordítása a www.interajto.hu weboldalról letölthető.

9.2.  A jótállás kezdő időpontjaamennyiben a Termék beépítését nem a Vállalkozás végziTermék Megrendelő részéretörténő átadásának a napja. A jótállás időtartama Termékenként és gyártónként eltérő, azonban a Fogyasztó elismeri, hogy a Megrendelés leadását megelőzően a jótállás idejére vonatkozóan megfelelő tájékoztatásban részesült.

9.3.  Amennyiben a termék beszerelését a Vállalkozás vagy a Vállalkozás alvállalkozója végzi, az a nap, amikor a Termékszakszerű beszerelése megtörtént és a felek részéről az átadás-átvétel megtörtént. A jótállás időtartama – a Vállalkozásáltali beépítés eseténaz átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított két év.

9.4.  A Vállalkozás mentesül a jótállási illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Fogyasztótevékenységére, Termék nem rendeltetésszerű használatára, Fogyasztó általi szakszerűtlen elszállítására, Fogyasztó általmegbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethetővissza, továbbá, ha a Fogyasztó a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be (például erőspárakicsapódás, vakolásból eredő hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okoztaelszíneződések esetén). A Vállalkozás mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

10.       Jogviták

10.1.    A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikatelsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.

10.2.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezései azirányadóak.